Kater Parimet

Udhëtimi drejt Value the Person si një realitet në një biznes , organizatë , komunitet , familje , apo në jetën e një individi, gjithnjë fillon përmes ndryshimit .

Qëllimi ynë është të sigurojmë mundësinë për të ndihmuar të tjerët të ndryshojnë, të rriten dhe të angazhohen me punë për të arritur më të mirën e mundshme. [“Të jesh i angazhuar dmth, të fokusohesh në kanalizimin e të gjitha përpjekjeve të mundshme dhe talenteve në atë çfarë bën “]

Katër pikat e kësaj mundësie përmblidhen në parimet e mëposhtme, me anë të të cilave , individë, organizata dhe komunitete mund të arrijnë më të mirën e mundshme.

Katër parimet kyçe mbi të cilat mbështetet gjithcka që bëjmë…..”
  1. Cdo njeri është unik ,dhe mund të arrijmë më të mirën e mundshme kur maksimizojme ëerdorimin e taleneteve tona.
  2. Cdo njeri është në gjendje të jetë lider/drejtues, pasi lidershpi është për të influencuar njerëzit gjë të cilën jemi të gjithë në gjëndja ta bëjmë.
  3. Liderët e mëdhenj angazhojnë njerëzit mbi të cilët kanë influencë sepse e kuptojnë se njerëzit e angazhuar janë më efektivë.
  4. Talentet që kemi janë të lindura ndërsa karakterin mund ta zgjedhim. Meqë suksesi i qëndrueshëm varet si nga karakteri ashtu edhe nga talentet, atëherë, për të qenë të suksesshëm kemi nevoje të zhvillojmë karakterin po aq sa edhe talentet .Principle 1 - Uniqueness

Parimi 1 – Çdokush është unik


Truri i secilit nga ne është zhvilluar ndryshe krahasuar me të tjerët prandaj dhe jemi vërtet të lumtur, vetëm atëherë, kur bejmë gjërat për të cilat jemi programuar. Ky princip thekson se, në qoftë se dëshirojmë të përmbushim potecialet tona, të përjetojmë suksesin si individ, dhe të maksimizojme kontributin tonë në atë çfarë bejmë ,do të duhet, së pari, të identifikojmë se cilat janë talentet unike të çdokujt që të mund të maksimizojmë kontributin e individit në një organizatë dhe t’i mundesojmë liderave që ta angazhojnë atë në pozicionet që i përshtaten.

Shko në fillim të faqes ^

Leadership is Influence

Parimi 2 –Lidershipi(drejtimi) është influencë


Ky princip thekson se cdokush mund të jetë lider, sepse lidership do të thotë të influencosh pozitivisht tek të tjerët. Edhe pse mbase kurrë nuk mund ëe jemi nje Martin Luther King i dytë, të gjithë mund të mësojmë se si të influencojmë tek të tjerët brenda rrethit të kolegëve , miqve dhe familjes, sepse “lidership nuk do të thotë të zësh një karrige, por të ushtrosh influencë.”

Shko në fillim të faqes ^

Engagement

Parimi 3 – Angazhimi


Kërkimiet shkencore na tregojnë se njerëzit e angazhuar janë ata që edhe japin më të mirën e tyre dhe që operojnë në nivelin maksimal të efikasitetit, pasi duke qenë të angazhuar ata operojnë në një mjedis ku ndjehen të vlerësuar. Produktiviteti, klienti i kënaqur, fitimi , morali i punonjësit, siguria dhe cilësia janë të gjitha të lidhura në mënyrë direkte me ‘angazhimin’. Si liderat ashtu edhe menaxherët e suksesshëm e dinë intuitivisht se ky parim thekson se janë pikërisht njerëzit e angazhuar ata që bëjnë diferencën midis performances së mirë dhe asaj të shkëlqyer.

Shko në fillim të faqes ^

Character

Parimi 4 – Karakteri


Suksesi nuk ka të bëj thjeshtë me vënien në punë të talentit, të qenurit lider i madh apo të qenurit i angazhuar, por gjithashtu është shumë i lidhur edhe me bërjen e zgjedhjes së duhur. Individët që bëjnë ndryshimin kanë karakter, që do të thotë, veprojnë me integritet dhe, qoftë edhe në momentet më të vështira, bëjne gjërat e duhura, kanë sjellje pozitive, dhe janë në gjëndje të disiplinojnë vetveten.

Shko në fillim të faqes ^